FormacsSERIES Analizatory zawartości Ogólnego Węgla Organicznego i Azotu Ogólnego

Formacs<sup>SERIES</sup>

Przegląd

Analizatory TOC/TN z serii Formacs to idealna oferta, jeśli istnieje potrzeba szybkich i wiarygodnych oznaczeń zwartości węgla i/lub azotu w próbkach pochodzących z różnych naturalnych, domowych, przemysłowych źródeł. Do wyboru są analizatory wykorzystujące technikę spalania wysokotemperaturowego lub mineralizację chemiczną z nadsiarczanem wspomaganą promieniowaniem UV.

FormacsHT

Wysokotemperaturowy analizator zawartości Ogólnego Węgla Organicznego

FormacsHT TOC/TN cechuje się wszechstronną, modularną konstrukcją i doskonałym wykonywaniem analiz TC, TIC, TOC, DOC i NPOC. Przy projektowaniu uwzględniono wymogi obecnych użytkowników. Analizator może wykonywać oznaczenie TOC w wodach czystych, jak woda w produkcji farmaceutyków i wody pitne, a także w ściekach, wodach powierzchniowych, morskich i ekstraktach glebowych.

Analizator może pracować samodzielnie, wtedy próbki i roztwory wzorcowe do analizy TC i TIC są podawane manualnie poprzez rotacyjny port wstrzykowy. Dla pełnego zautomatyzowania oznaczania TOC w seriach pomiarowych z większą liczbą próbek dostępny jest opcjonalny automatyczny podajnik prób o swobodnym dostępie. Podajnik może być wyposażony w różnego typu tarcze/statywy z otworami dostosowanymi do rodzaju używanych naczyń na próbki. Przygotowanie próbki do oznaczania NPOC jest w pełni kontrolowane przez oprogramowanie i może być wykonywane w trybie wybranym przez operatora. W opcjonalnym wariancie wyposażenia z dodatkową igłą można w trakcie oznaczania bieżącej próbki zakwasić i przedmuchać następną, co znacząco skraca czas analizy serii prób.

Aby oznaczać w sposób automatyczny TOC, TN i TKN za pomocą jednego urządzenia, analizator FormacsHT należy wyposażyć w detektor azotu typu ND25. Więcej szczegółów na temat pomiaru TN i TKN przedstawiono w zakładce prezentującej aparat FormacsTN.

FormacsHT-I

Analizator TOC/TN FormacsHT-I pozwala na szybki, rzetelny pomiar ogólengo węgla organicznego (TOC) i azotu ogólnego (TN) w ciekłych próbkach, metoda katalitycznego spalania wtrysk bezpośredni próbki wwysokotemperaturowego.

Jednostki zostały specjalnie zaprojektowane dla próbek pyłów ładunkiem (zawieszenia), ale może obsługiwać stężenie frakcji azotu i/lub węgla z różnych innych składników próbki.

FormacsTN

Analizator zawartości Azotu Ogólnego

Analizator FormacsHT można wyposażyć w detektor typu ND25 Total Nitrogen do analizy zawartości azotu ogólnego (Total Nitrogen (TN)). Analiza jest szybka i dokładna. Zakres pomiarowy rozciąga się od bardzo niskich wartości ppb do bardzo wysokich wartości ppm. W pomiarach wykorzystuje się detekcję chemiluminescencyjną (CLD).

Próbka jest wstrzykiwana do pieca wysokotemperaturowego, gdzie jest katalitycznie spalana w temperaturze 850°C. Utleniająca piroliza powoduje konwersję chemicznie związanego azotu do tlenku azotu, którego zawartość mierzona jest przez CLD. Po wyposażeniu analizatora FormacsTN w dodatkowy reaktor NN do analizy NO3 + NO2 (NN) uzyskujemy tanią, bezpieczną w wykonaniu alternatywę dla klasycznej metody Kjeldahla (Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) .

Wartość TKN jest wyznaczana w dwóch krokach: analiza TN i następnie analiza NO3 + NO2 po chemicznej redukcji (NO3 i NO2 są redukowane do NO) i detekcji CLD. Stężenie TKN jest różnicą pomiędzy wynikami oznaczeń TN i NN: TKN = TN – NN. Ta unikalna, alternatywna metoda analizy TKN cechuje się bardzo dużą szybkością (5 minut), ponadto pozwala eliminować stosowanie niebezpiecznych kwasów roztwarzających.

FormacsHT/TN

Analizator węgla ogólnego FormacsHT wyposażony w opcjonalny detektor azotu (ND25) pozwala w sposób zautomatyzowany wykonywać analizy TOC, TN i TKN w jednym urządzeniu. Aby zapoznać się ze szczegółowymi informacjami na temat oznaczania TOC i TN/TKN przejdź do opisu analizatorów FormacsHT i FormacsTN.

PrimacsMCS Add-on

Dodatkowy moduł TOC do analizy próbek stałych

Seria analizatorów Primacs została ostatnio uzupełniona o nowy model PrimacsMCS będący przystawką do analizy TOC w materiałach stałych takich, jak gleby, osady, muły. PrimacsMCS współdziała z analizatorami z serii Formacs do próbek ciekłych. W ten sposób laboratoria analiz środowiskowych uzyskały ekonomiczną opcję aparaturową do oznaczania TOC zarówno w ciekłych, jak i w stałych próbkach.

PrimacsMCS jest wyposażony w dwa reaktory, dzięki czemu rozdzielono analizę TC i IC. TC jest oznaczane poprzez katalityczne utlenianie próbki w temperaturze 1100°C, a następnie detekcję powstałego dwutlenku węgla za pomocą NDIR. IC jest oznaczane po zakwaszeniu próbki w reaktorze IC, gdzie następuje konwersja nieorganicznego węgla do dwutlenku węgla. Program obsługowy analizatora zbiera dane i oblicza stężenie TOC w próbce jako różnicę pomiędzy wynikami TC i IC: TOC = TC-IC. PrimacsMCS pozwala oznaczać formy TC, IC i TOC w zakresie od 100 µg do 40 mg węgla w porcji próbki o masie do 3 g. Detektor analizatora ma funkcję automatycznej zmiany zakresu pomiarowego. Dzięki temu posiadając zestaw: analizator serii Formacs + przystawka PrimacsMCS laboratoria analiz środowiskowych są w stanie oznaczać TOC w zakresie od małych wartości ppb w próbach ciekłych do poziomu ppm w materiałach stałych. PrimacsMCS i stosowana metodyka pomiarów są zgodne z międzynarodowymi normami EPA, CEN, ISO, NEN-EN 13137 i US EPA 9060.
 

Oprogramowanie

Analizatory Formacs HT/TN TOC/TN są sterowane za pomocą programu HTAccess™ V3. Ten intuicyjny, przyjazny dla użytkownika i elastyczny pakiet oprogramowania służy do zbierania danych, jak również do nadzoru pracy aparatu. Jest wyposażony w wiele przydatnych funkcji, jak np. wielopunktowa regresja, automatyczne odrzucanie wyników, rekalkulacja, statystyka itp. Zawiera gotowe szablony do obsługi rutynowych analiz
Dostępne są rozszerzone protokoły kontroli jakości zgodne z wymogami CLP oraz 21CFR part11 z obligatoryjnymi funkcjami, jak np. zabezpieczenie hasłem. Wyniki końcowe można wydrukować w formie raportu o wyglądzie zdefiniowanym przez operatora, bądź wysłać do LIMS-a w celu dalszej obróbki.
 

Nowe funkcje HTAccess™ V3

  • Możliwość uruchamiania złożonych analiz
  • Wszystkie informacje o próbie w jednym widoku
  • Możliwość włączania do analiz prób specjalnych i tworzenia wykresów kontroli jakości 
  • Zgodność z wymogami Contract Laboratory Protocol (CLP)
  • Definiowane przez użytkownika limity stężeń dla różnego typu prób CLP i akcje podejmowane po ich przekroczeniu(do 4)
  • Możliwość eksportowania wyników w trakcie analizy
  • Zgodność z Windows7
  • Zdalny monitoring sygnału

Typowe aplikacje

Woda pitna
Woda chłodnicza
Woda powierzchniowa
Woda gruntowa
Ścieki
Środki farmaceutyczne
Kontrola przemysłowa
Woda procesowa
…i wiele innych